Dette skal ikke i containeren

Farlig avfall

  • Olje, maling, lim, lakk og løsemidler.
  • Plantevernmidler, andre kjemikalier, væsker og stoffer. Batterier, lysstoffrør og PCB-holdig avfall.
  • Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer
  • Smittefarlig avfall
  • Radioaktivt avfall. Klorparafinvinduer. Asbest og eternitt

Våtorganisk avfall

  • Matavfall, frityroljer og lignende

Tips

Er du i tvil om hva som kan legges i containeren?

Ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg å finne gode løsninger for avfallshåndtering. Vi garanterer at avfallet håndteres på en forsvarlig måte og i samsvar med lover og forskrifter.

Ikke overfyll containeren – den skal fraktes forsvarlig på veien.