Restavfall

Fakta om restavfall


  • Hva kan leveres: Restavfall er det avfallet som er igjen etter at de rene fraksjonene er sortert ut.
  • Hva kan ikke leveres: Farlig avfall, elektronikk (EE-avfall), matavfall, store mengder rene fraksjoner som treverk, papp, metall og papir og lignende. Avfallet skal ikke inneholde organisk nedbrytbart avfall, jfr krav til maks gløderest.
  • Behandling: Forbrenning med energigjenvinning i Norge og Sverige
  • Ytterligere info: Fra 1. juli 2009 er det ikke tillatt å deponere organisk nedbrytbart avfall hvor innholdet av TOC overstiger 10% eller gløderest overstiger 20%. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. (Avfallsforskriften( (FOR 2004-06-01-930)