Farlig avfall

Fakta om farlig avfall


  • Hva kan leveres: Alle typer farlig avfall
  • Hva kan ikke leveres: Eksplosiver – leveres til politiet, Radioaktivt avfall – leveres hos Østbø eller Børstad. Døde dyr (Bufe) – kontakt veterinær.
  • Behandling: Farlig avfall blir tatt forsvarlig tatt hånd om, deklarert og oppbevart på forskriftsmessig måte.
  • Avsetning: Avhenger av avfallets type. Blir videresendt til godkjente anlegg for deponering, forbrenning eller gjenvinning.
  • Ytterligere info: FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Dette er farlig avfall:


 

Stoffnr. Beskrivelse Stoffnr. Beskrivelse
7011F Spillojeref.fat 7094 Lithiumbatterier (ikke oppladbare)
7011T  Spillojeref.tank  Lithium-Ion batterier (oppladbare)
7012 Spilloje ikke ref. 7095 Metallhydroksikslam vått / tørt
7021 Olje og fettavfall flytende (eks.frityrolje) 7096 Sandblåsesand
7022 Fast oljeholdig avfall 70962 Slagg, støv, flygeaske mv.
7023 Diesel og fyringsolje 7100 Cyanicholdige avfall, flytende
7023/2 Bensinavfall 7111 Bekjempingsmidler
7024 Oljefilter 7121 Isoscyanater
7030 Emulsjon 7122 Sterkt reaktive stoffer
7041 Løsemidler m/halogen 7123 Herdere
7042/1 Løsemidler u/halogen 7123/1 Organiske peroksider
7042/3 Frostvæske 7131/1 Syrer uorganiske
7042/5 Bremsevæske 7132/1 Baser – flytende
7051/1 Maling flytende 7132/2 Baser – faste
7051/2 Maling pastøst 7133 Rengjøringsmidler
7051/3 Maling fast 7134 Surt organisk avfall
7051/4 Malig småboks 7135 basisk orgaisk avfall
7055 Spraybokser 7151/1 organisk avfall med halogen
7055/1 Brannslokninsapparater 7152/1 organisk avfall uten halogen pumpbart
7055/2 Propanbeholdere 7152/3 organisk avfall uten halogen fast
7081 Mettalisk kvikksølv 7152/2 Laboratoriekjemikaler
7081/4 Kvikksølvholdige komponenter 7153 Medisinavfall
7082 Kvikksølvholdige batteri 7210/1 PCB-holdige kondensatorer – store
7083 Kadmiumholdige batterier 7210/2 PCB-holdige transformatorer
7084/1 NI-Cd-holdige batterier små 7210/3 PCB-holdig olje
7084/2 NI-Cd-holdige batterier store 7210/4 Annet PCB-holdig avfall
7085 Amalgam-avfall 7210/5 Småkond. Med PCB
7092 Blybatterier 7211/2 PCB-holdingisolergass, brudd
7093 Småbatterier 7211/3 PCB-holdingisolergass
7093/1 Ni-MH batterier 7220 Fotokjemikaler